ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน
โครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ประกอบด้วย นายกวี ชูกิจเกษม ผู้บังคับบัญชาสายงานวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และนายทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวคิด หลักการ ความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน รูปแบบการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top Down) และแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up) พร้อมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการ และสามารถใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
อัตราค่าสมัครเข้ารับการอบรมคนละ 2,000 บาท พร้อมรับหนังสือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน และหนังสือเทคนิคการวิเคราะห์งบการะเงินและบริษัทจดทะเบียน ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ www.tsi-thailand.org หรือ S-E-T Call Center 0-2229-2222 รับจำนวนจำกัด โดยผู้สมัครและชำระเงินภายใน 1 ก.ย.49 จะได้ส่วนลด 10 %
 
, อ่าน 1328  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม