เชียงใหม่จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ที่โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีนายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานเปิดการอบรม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก ทำงานเป็นทีมและบูรณาการ ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากนักบริหารระดับกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งคือนโยบายและทิศทางในการพัฒนาของประเทศ แล้วนำไปขยายผลพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสร้างความเข้าใจต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งต้องสัมผัสกับประชาชนโดยตรง นักบริหารระดับกลางจึงต้องมีการวางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลนโยบายที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการอบรมครั้งนี้มีนักบริหารระดับกลาง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม