10 สวท. สังกัด สปข.3 เตรียมจัดรายการรอบบ้านล้านนา เชื่อมโยงสัญญาณด้วยระบบภาพ อักษรวิ่ง สียง วีดีโอ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  
    
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดรายการรอบบ้านล้านนาเชื่อมโยงสัญญาณด้วยระบบภาพ อักษรวิ่ง สียง วีดีโอ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานีภาคเหนือตอนบน สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เตรียมจัดรายการรูปแบบใหม่ระบบ web conference ตามโครงการ Multi Radio by net ภายใต้ชื่อรอบบ้านล้านนาเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555 เป็นการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ แอนิเมชั่น เสียงและวีดีโอ ผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการผลิตรายการวิทยุและการรายงานข่าว ล่าสุดได้มีการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีนายสัมพันธ์ ช้างทอง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุม
สำหรับรายการรอบเวียงเหนือ จะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สอดคล้องตามประเด็น IOC ของกรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. จะทดสอบระบบในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยสัปดาห์แรกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน แม่สะเรียง ลำพูน เป็นสถานีแม่ข่าย สัปดาห์ที่สองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พะเยาและลำปางเป็นสถานีแม่ข่าย สัปดาห์ที่สามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นแม่ข่าย โดยทุกสถานีจะรับสัญญาณนำไปถ่ายทอดในพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
23 กรกฎาคม 2555 , 16:16 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่