อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานเส้นใยแห่งความจงรักภักดี

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานเส้นใยแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นคุณค่าของเฮมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ งานเส้นใยแห่งความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 17–19 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาเฮมพ์สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จากประสบการณ์ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่มีการแปรรูปอย่างหลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น
การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเขาเผ่าม้ง ที่นำเส้นใยเฮมพ์มาใช้ในการทอผ้าเพื่อตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม และใช้ประโยชน์จากเส้นใยเฮมพ์ภายในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูงคงรักษาเอกลักษณ์ของตน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฮมพ์ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ นิทรรศการหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการผ้าฝ้ายย้อมครามของจังหวัดสกลนคร
งานเส้นใยแห่งความจงรักภักดี คาดหวังที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเฮมพ์สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง เกิดเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปเฮมพ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน เฮมพ์และผลิตภัณฑ์หลากหลายจากเฮมพ์เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น
 
24 กรกฎาคม 2555 , 15:15 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่