กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผลิตภัณฑ์เด่นมาจัดแสดงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
    
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน นำผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงเพื่อเปิดตลาดสินค้าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จักที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของจังหวัดนั้น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า โดยได้จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัด Work Shop ด้านการพัฒนาการตลาด การเรียนรู้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปจัดแสดงที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 15 วัน
นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูนกล่าวว่า การนำสินค้าไปจัดแสดงเพื่อเป็นการเปิดตลาดให้ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จัก เช่น หากพูดถึงจังหวัดลำพูน ก็ต้องผ้าไหมยกดอก จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องตีนจกแม่แจ่ม เซรามิก ลำปาง น้ำมันงา แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
โครงการดังกล่าวเป็นดำเนินการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว โดยได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดง เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ อันเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดอีกทางหนึ่ง
 
24 กรกฎาคม 2555 , 15:22 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เมวิกา-สุนิสา สวท.เชียงใหม่