จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัด งานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัด งานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 พร้อมจัดกิจกรรมธรรมะสัญจร รถด่วนขบวนพิเศษ ทุกวันธรรมสวนะ ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี กำหนดจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 จัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2555 ดังนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 13.45 น. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทุนการศึกษา กิจกรรมนิทรรศการและแจกพันธุ์กล้าไม้ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 พิธีถวายและมอบเทียนพรรษา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน นักศึกษาสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านและ 4 วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมธรรมะสัญจร รถด่วนขบวนพิเศษ ทุกวันธรรมสวนะ ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดเชียงใหม่ ทส.ปช. อำเภอเมืองเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
 
24 กรกฎาคม 2555 , 16:06 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่