การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ภาคเหนือ 2549

  
    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจภาคเหนือกว่า 30 องค์กร ร่วมแข่งขันกีฬาสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประจำปี 2549 ที่โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแต่ละองค์กร ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มสหภาพ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสีคือ สีเหลืองและสีฟ้า จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทคือฟุตบอล เซปักตะกร้อ และดาร์ท (ปาเป้า) ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปได้ด้วยดี
 
, อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม