ราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง “ศีล 5”

  
    
ราชบัณฑิตยสถานเชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวด แต่งหนังสือ ในหัวข้อเรื่อง “ศีล 5” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง “ศีล 5” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้คุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เข้าใจและรู้จักนำหลักคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนให้เป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนและสังคมทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป สำนวนที่ชนะการประกวด ราชบัณฑิตยสถานจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชาประจำพุทธศักราช 2556 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลที่ 2ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทและรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท โดยต้องแต่งเป็นภาษาไทย อธิบายความง่ายๆ เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีอ่านเข้าใจได้ ยกตัวอย่างประกอบ ถ้อยคำสำนวนและภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสม เข้ากันได้กับสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถโน้มน้าวจิตใจเด็กหรืออ่านให้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสำนวนที่แต่งได้ครอบคลุมความหมายของคำว่า ศีล 5 ต้องเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมในพระไตรปิฏกและไม่อธิบายความย่ำยีลัทธิและศาสนาอื่น ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องเข้าประกวด ได้คนละ 1 เรื่อง ส่งต้นฉบับ 3 ชุดพร้อมแผ่นซีดี ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่กองศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-0466 ต่อ 3006 3009 และ 3023 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royin.go.th
 
25 กรกฎาคม 2555 , 10:26 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา สวท.เชียงใหม่