สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555

  
    
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ใน 6 สาขา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โดยต้องเป็นเยาวชนที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 25 ปีบริบูรณ์ มีความประพฤติดี มีผลงาน ความสามารถหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่งและลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ ผลงานที่ไม่มีการประกวดหรือแข่งขัน : เป็นกิจกรรม พฤติกรรม คุณงามความดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นที่ยกย่องชมเชยจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานในแต่ละสาขา ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขันหรือสร้างชื่อเสียงต้องเป็นผลงานรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ระดับจังหวัดขึ้นไป โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2555 มีผู้รับรองผลงาน ผู้เสนอผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติมาก่อนไม่ว่าสาขาใดก็ตาม โดยมีสาขาที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ 6 สาขา ได้แก่ สาขาบำเพ็ญประโยชน์และการพัฒนาเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สาขาวิชาการ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาคุณธรรมจริยธรรม และสาขาสิ่งแวดล้อม
สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถ ร่วมเสนอประวัติและผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2716 โทรสาร 0 5311 2718 สามารถยื่นผลงานได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
 
25 กรกฎาคม 2555 , 11:24 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-สุนิสา สวท.เชียงใหม่