ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมข้อปฏิบัติในการชักธงชาติให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2522

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมข้อปฏิบัติในการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ พ.ศ.2529
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติที่ไม่ถูกต้อง จึงได้ออกหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อซักซ้อมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ ที่ถูกต้อง โดยให้ปฏิบัติตามนัยแห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ธงชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควรในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลา หากต้องมีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ สถานที่หรือบริเวณใด โดยปกติให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ได้แก่ การชักธงขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น. และ เชิญธงลงในเวลา 18.00 น. โดยธงชาติจะต้องอยู่ในสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีดจนเกินไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการรายงานข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติราชการในห้วงเวลาที่หน่วยงาน ต้นสังกัดกำหนด และกรอบหลักเกณฑ์มาตรฐานของงานนั้น ๆ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
Data by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 
26 กรกฎาคม 2555 , 10:47 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่