สถานการณ์ลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 กว่าร้อยละ 4

  
    
สถานการณ์ลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 กว่าร้อยละ 4 ขณะที่ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ใน 3 มาตรการ
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อทราบสถานการณ์ผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 ซึ่งมีกว่า 2 แสน 6 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.10 คาดว่าจะส่งผลให้ราคาลำไยอาจจะตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูง ในระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 2555 และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ได้มีพิธีเปิดตัวโครงการปรับปรุงคุณภาพและบริหารจัดการผลไม้ (ลำไย) ให้ได้มาตรฐานการส่งออก เชียงใหม่ ลำพูน โครงการเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีการส่งลำไยไปจำหน่ายในประเทศจีน แต่ประสบปัญหาด้านคุณภาพ และการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การคัดเกรด และการบรรจุหีบห่อ ดังนั้นในฤดูกาลผลิตปี 2555 ซึ่งจะมีผลผลิตลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนออกสู่ตลาดกว่า 4 แสน 6 หมื่นตัน อาจจะทำให้ราคาตกต่ำ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลไม้ (ลำไย) ให้ได้มาตรฐานการส่งออกภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหมู่บ้าน ก่อนที่จะส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าการจำหน่ายที่สูงขึ้น
ในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 120 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการป้องกันป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2555 ใน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต มาตรการส่งเสริมการแปรรูป และ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2555 ทั้งนี้ คาดว่าผู้ร่วมโครงการฯ จะกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ณ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งผ่านไปยังประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
data by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 
26 กรกฎาคม 2555 , 11:27 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-สุนิสา สวท.เชียงใหม่