หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือโครงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองแว้ ประเทศเวียดนาม ร่วมประชุมหารือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การวางแผน และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจัดประชุมเพื่อหารืองานวิจัยโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการริเริ่มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมักปล่อยของเสียต่างๆ เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษจากภาคการขนส่ง ในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนออกสู่สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับเมืองเชียงใหม่ และเมืองแว้ ประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดับต้นของโลก ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ที่ถูกปล่อยจากการท่องเที่ยว ครั้งนี้มีการศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 3 แห่ง ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่พักหรือโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 46 กิจกรรมของร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 22 กิจกรรมการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 15 และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 17
โครงการดังกล่าว ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การวางแผน และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละเมือง พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก และจัดเวทีสาธารณะเพื่อขยายผลการเรียนรู้ คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากภาคการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมการสร้างงานในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระดับนโยบายเมืองต่อไป
 
26 กรกฎาคม 2555 , 16:58 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - เมวิกา สวท. เชียงใหม่