จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนานาชาติที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีสถาบันต่างๆ ที่มีหลักสูตรพร้อมที่จะต้อนรับเยาวชนอาเซียน หลายครอบครัวส่งบุตรหลานมาเรียนที่เชียงใหม่ รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับ ซึ่งต้องบูรณาการกรอบความคิดด้านการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนานาชาติที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก การประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการผลักดันในด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ประชมอาเซียนแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
26 กรกฎาคม 2555 , 17:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่