คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ และปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฏหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ ห้องประชุมโรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยาน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพราะหากดำเนินการล่าช้าก็จะเป็นปัญหายืดเยื้อไม่สิ้นสุด และต้องให้การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส การประชุม ครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การสำรวจครอบครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 45 แปลง และเพิ่มเติมอีก 1 แปลงในภายหลัง กรณีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับเขตอุทยานฯ การติดตามการแก้ไขปัญหาร้านค้าแผงลอย บริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้รับทราบการโอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไปสังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ การดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานพระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย (LEAF) และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งในปี 2555 ได้เกิดขึ้น จำนวน 73 ครั้ง พื้นที่เสียหาย จำนวน 660 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่พบว่ามาจากการหาของป่า ล่าสัตว์ ซึ่งในเรื่องนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้มีการดำเนินคดีโดยเฉียบขาดกับผู้กระทำผิดทุกราย
 
27 กรกฎาคม 2555 , 11:49 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่