ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พร้อมภาคี จัดกิจกรรมปลูกป่า

  
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พร้อมภาคี จัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
มูลนิธิโครงการหลวง โดย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหมู่บ้านหนองเต่า หมู่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่บ้านแม่ขิ-ปางไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม โดยการสนับสนุน ของมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ หน่วยจัดการฟื้นฟูสภาพป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท SONEVA จัดกิจกรรมการปลูกป่า ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของการปฏิบัติในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมติดกับจุดท่องเที่ยวม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
28 กรกฎาคม 2555 , 16:17 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่