จังหวัดเชียงใหม่ จัดคลินิกเกษตรยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครบ 5 รอบ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดคลินิกเกษตรยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครบ 5 รอบ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน กับ 9 คลินิกหลัก 8 คลินิกเสริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2555 โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาอย่างแท้จริง โดยเน้นกิจกรรมในคลินิกมากกว่าการจัดนิทรรศการ และเมื่อดำเนินการบริการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งให้สรุปประเด็นปัญหาทั้งภาพรวมในพื้นที่และเป็นรายบุคคลที่สำคัญๆ และให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาด้วย มีการติดตามผล และรายงานผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำคลินิก สำหรับประชาชนขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพบปะเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำปรึกษาต่างๆ เพราะถือเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทางราชการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ภายในงานมีการเปิดคลินิกเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกข้าว และมีอีก 8 บริการคลินิกเสริม ได้แก่ คลินิกอัยการ คลินิกพืชสวน คลินิกผึ้ง คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกเกษตรที่สูง คลินิกสวนยางพารา และคลินิกหม่อนไหม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน
 
28 กรกฎาคม 2555 , 17:27 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่