จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เริ่มต้นด้วยการแสดงธรรมเทศนาโดยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดงานโดยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งพลังความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมทุนการศึกษา นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 จะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีหล่อเทียนของนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังเทศน์และเวียนเทียนในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 และกิจกรรมธรรมะสัญจร รถด่วนขบวนพิเศษ ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา
 
28 กรกฎาคม 2555 , 18:20 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่