สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์กลุ่มโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยแล้วกว่า 2.3 หมื่นราย เสียชีวิตแล้ว 27 ราย

  
     สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์กลุ่มโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยแล้วกว่า 2.3 หมื่นราย เสียชีวิตแล้ว 27 ราย พบในกลุ่มนักเรียนในช่วงอายุ 10-14 ปีมากที่สุด
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์กลุ่มโรคไข้เลือดออกทั้ง 3 รหัส ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อค และไข้เดงกี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 17 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 23,213 ราย เสียชีวิตแล้ว 27 ราย พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 10-14 ปี มากที่สุด พบในกลุ่มนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปมากที่สุด
จากการติดตามสถานการณ์ ปีนี้ พบอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในภาพรวมทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเท่าเดิม ยังไม่มีสัญญาณว่าอัตราการเพิ่มขึ้นเริ่มช้าลง อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านทิศตะวันออก ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านทิศตะวันตก ตลอดแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ และภาคใต้ จึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มโรคไข้เลือดออกทั้ง 3 รหัส ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อค และไข้เดงกี คือ ไข้เด็งกี หรือ ไข้เลือดออกเด็งกี ในประเทศไทยนิยมเรียกว่า ไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา หรือ รุนแรงมากขึ้นเป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อค ซึ่งมีอาการช็อค และมีเกล็ดเลือดต่ำมาก การป้องกันโรคทำได้โดยการลดจำนวนพาหะ ได้แก่ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด
 
29 กรกฎาคม 2555 , 12:29 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่