จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบหมายหน้าที่ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก.

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบหมายหน้าที่ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก. ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบมากเป็นอันดับ 3 ของศูนย์สอบทั้งหมดทั่วประเทศ
สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยจะดำเนินการสอบ 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 โดยแต่ละครั้งจะดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสนามสอบทั้งสิ้น 12 สนาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์(แผนกมัธยม) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 67,755 คน เป็นอันดับที่ 3 ของศูนย์สอบทั้งหมดทั่วประเทศ รองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสงขลา แบ่งระยะเวลาการสอบเป็น 2 ช่วง ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น.
โดยอาศัยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวก ปัญหาและอุปสรรค และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการสอบแข่งขัน ให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งด้าน วัน เวลา สถานที่สอบ และเส้นทางการเดินทางไปยังสนามสอบ พร้อมกันนี้ ในด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานที่พัก สถานที่สอบแข่งขัน เส้นทางการคมนาคมบนทางหลวงจังหวัดอื่นๆ มายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรในการเดินทางไปยังสนามสอบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้เข้าสอบแข่งขัน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล
 
29 กรกฎาคม 2555 , 13:44 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่