ทีมวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จ ผลิตน้ำตาลลำไย

  
     ทีมวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จ ผลิตน้ำตาลลำไย ในรูปแบบผลึกและน้ำเชื่อม ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของโครงการเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลลำไย (Longan Sugar Production) เพื่อแก้ไขปัญหาลำไยราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด จึงมีแนวคิดแปรรูปผลิตผลแบบใหม่ที่เรียกว่า น้ำตาลลำไย เป็นการแปรรูปลำไยในทุกสายพันธุ์ ให้ออกมาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ในรูปของน้ำเชื่อม และผลึกคล้ายน้ำตาลจากอ้อย โดยนำลำไยทั้งลูก ทั้งส่วนเปลือก ผล และเม็ด มาตีเพื่อลดขนาดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำหวาน จากนั้น ทำการระเหยเพื่อให้ได้น้ำหวานในรูปของน้ำเชื่อม นำมาตกผลึกของตัวน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในลำไย และผลึก ที่ได้นำไปทำให้แห้งด้วยวิธีการอบได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไยแบบเกล็ด จะเป็นกลิ่นรสธรรมชาติของลำไย หากนำไปชงละลายหรือนำน้ำเชื่อมไปชงในน้ำอุ่นจะมีรสชาติเหมือนน้ำลำไย
ในส่วนของเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำน้ำตาลลำไยออกสู่ตลาด โดยความร่วมมือจากกลุ่ม 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคน้ำตาลเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่ตลาดกลุ่มเดียวกับน้ำตาลอ้อย เนื่องจากองค์ประกอบของน้ำตาลลำไยมีประโยชน์มากกว่าในเชิงสุขภาพ ผลการแปรรูปดังกล่าวยังสามารถทดแทนการนำเข้าสารให้ความหวาน ในอนาคตทีมวิจัยยังจะขยายการศึกษาไปยังผลไม้ชนิดอื่น เช่น ลิ้นจี่ กล้วย ซึ่งสามารถนำมาตกผลึก เป็นน้ำตาลผลไม้ชนิดต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน
 
29 กรกฎาคม 2555 , 14:54 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่