จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555

  
    
นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักในสถาบันศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดไว้ 2 วัน คือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 1 จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 890 คน ภาคบ่าย เป็นนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 450 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ภาคเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 2 จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 958 คน และภาคบ่าย นักเรียนโรงเรียนกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ลำพูน รวมทั้งสิ้น 900 คน
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ของพระพุทธเจ้า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขในอนาคต
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การแสดงความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ การปฏิญาณตนจะทำให้เข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถึงแก่นแท้ รักและหวงแหนเทิดทูนพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย และนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
30 กรกฎาคม 2555 , 11:32 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท.เชียงใหม่