คณะนักศึกษา นปส.รุ่น 59 ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยการปกครอง เข้าศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม พร้อมศึกษาการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง หรือ นปส. รุ่นที่ 59 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 120 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในฐานะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มล้านนา และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์กลางด้านการศึกษาและการศึกษานานาชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึง การสั่งสมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เก่าแก่ยาวนานกว่า 700 ปี จนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ยังได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS กลุ่ม BIMSTEC และกลุ่มอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจนมีการขยายตัวและความเติบโตด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รองรับสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และการก้าวสู่สากลในอนาคตอันใกล้นี้ ในการศึกษาภูมิประเทศและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ นักศึกษา นปส. รุ่นที่ 59 ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาและเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม ศึกษาดูงานศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเสวนาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
 
30 กรกฎาคม 2555 , 15:15 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่