โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทานหน่วยงานดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาสังคม )

  
    
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทานหน่วยงานดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาสังคม ) อาศัยหลักการทำงานโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2555
รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้นำมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาปรับกระบวนการทำงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นที่จะให้โรงพยาบาล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน เป็นปณิธานชี้นำ และมีคำขวัญที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติในการให้บริการ คือ ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ เป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ได้วางระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก สบาย และรวดเร็วที่สุด เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ สร้างระบบให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคเหนือ ให้เกิดการร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดอัตราการตายและความพิการ
 
30 กรกฎาคม 2555 , 16:23 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่