นายกรัฐมนตรีเปิดงานภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
     นายกรัฐมนตรีเปิดงานภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีระดับโลก ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีระดับโลก ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการดังกล่าวเพื่อแสดงผลงานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาไทยสู่เวทีสากล ซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน อันจะสร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นได้อย่างดี
โครงการดังกล่าวจัดแสดงทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ ท่าอากาศเชียงใหม่ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดแสดง 4 ครั้ง วันที่ 6 -25สิงหาคม 2555 แสดงผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน 2555 ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกาย วันที่ 25 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2555 ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2555 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 
8 สิงหาคม 2555 , 14:19 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่