นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ๆ กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ณ บ้านหนองผึ้ง หมู่ 7 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนร่วมงานกว่า 3 พันคน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา รณรงค์ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2559 โดยความร่วมมือจากประชาชนตั้งแต่เริ่มปลูกป่าและร่วมดูแล หวังเพิ่มพื้นที่ป่ากว่า 4 ล้านไร่ ทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปีนี้ปลูก 20 ล้านกล้าจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ในพื้นที่ต้นน้ำ 10 จังหวัด 5 ลุ่มน้ำ คือ ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยาและสะแกกรัง ปลูกพื้นที่ต้นน้ำ 10 จังหวัด 15 ล้านกล้าและ อีก 5ล้านกล้า อีก 67 จังหวัด และปลูกปีหน้า 180 ล้านกล้า และอีกปีละ 200 ล้านกล้าจนสิ้นสุดโครงการ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการบนเนื้อที่ 80 ไร่ วันแรก 16,000 กล้า มีเป้าหมายจะปลูกทั้งหมดในปีนี้เกือบทุกอำเภอจำนวน 2 ล้านกล้า โครงการดังกล่าวน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก แนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และแนวพระราชดำริปลูกป่า ปลูกคนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทันทีที่ได้ยินเสียงพลุประชาสามัคคี 8 นัด นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นสัก ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อม ๆ กับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งอีก 5 ภูมิภาคได้แก่จังหวัดน่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครราชสีมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อม ๆ กับทุกจังหวัด
 
8 สิงหาคม 2555 , 14:49 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่