แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ แนะ เลี้ยงลูกยุคใหม่ต้องยอมรับเทคโนโลยี ให้เวลาลูกสม่ำเสมอ

  
     แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ แนะ เลี้ยงลูกยุคใหม่ต้องมีแนวคิดสมัยใหม่ ยอมรับเทคโนโลยี ให้เวลาลูกสม่ำเสมอ สอนให้ลูกมีจิตสาธารณะ
วันแม่แห่งชาติปีนี้ นางยุพิน เรือนคำ อดีตอาจารย์เกษียณราชการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจะได้เข้าเฝ้า และรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชีวิตของคนเป็นแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกสองคนจนประสบความสำเร็จในชีวิต บุตรชายคือว่าที่ร้อยตรีทฤษ เรือนคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคนที่สองคือนางธันยพร เรือนคำ เป็นรองผู้จัดการธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน สาขานิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณแม่ยุพินได้รับการคัดเลือกจากสภากาชาดไทยให้เข้ารับประทานรางวัลแม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นคณะกรรมการสมาคมบำเพ็ญประโยชน์มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุราชการจนถึงปัจจุบันเกษียณอายุราชการมากว่าสิบปีแล้ว สำหรับหลักการเลี้ยงลูกนั้นคุณแม่ยุพินเล่าว่า ควรให้เวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด สอนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นแก่ประโยชน์ของสังคม ขณะเดียวกันในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาแทรกจนทำให้คนในครอบครัวสมัยใหม่ห่างกันออกไป คุณแม่กล่าวว่า ควรหาเวลาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เลี้ยงแบบสมัยใหม่ ยอมรับเทคโนโลยี แต่ต้องควบคุมได้และรู้เท่าทันก็จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นอีกวันแห่งความยิ่งใหญ่ ที่ได้มีโอกาสเข้ารับประทานรางวัลสูงสุดในชีวิตของคนเป็นแม่ เหนือสิ่งใดนั้น คือการดูแลบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม
 
8 สิงหาคม 2555 , 16:33 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่