คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุขเขต 15 และ 16 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่

  
     คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุขเขต 15 และ 16 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มุ่งพูดคุยกันในประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทาย ในการพัฒนางานต่อไปในอนาคต
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุขเขต 15 และ 16 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์วัลลพ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน
นายแพทย์อร่าม ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเขต 15 และ 16 เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนมารดาที่คลอดในเขต 15 และ 16 ค่อนข้างคงที่ ปีละประมาณ 50,000 คน อัตราการตายปริกำเนิดของทารกแรกเกิดเป็นไปตามเป้าหมายมาตลอด คือ น้อยกว่า 10 ต่อพันการเกิด อัตราการตายของมารดาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ไม่เกินเป้า คือ 18 ต่อการคลอดแสนคน รวมทั้งภาวการณ์ขาดออกซิเจนระหว่างการคลอดของทารกอยู่ที่ 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ จำนวนทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อยู่ที่ร้อยละ 9-10 มาตลอด สาเหตุที่การดำเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ความแตกต่างของปัจจัยต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไข ในส่วนของการดูแลเด็กหลังคลอดจนถึงอายุ 5 ปี อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ถ้าดูตัวเลขในเชิงปริมาณตามตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเกณฑ์ แต่ในด้านเชิงคุณภาพโดยเฉพาะประเด็นการประเมินพัฒนาการเด็กยังมีคำถามในด้านเครื่องมือและวิธีการประเมิน จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งพูดคุยกันในประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และการเข้าถึงบริการที่สะดวก
ภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่ นิทรรศการนวัตกรรมงานอนามัยแม่และเด็กของแต่ละจังหวัด อภิปรายสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ในรอบ 10 ปี อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มด้านสูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์ จำนวน 18 ฐาน นำเสนอ งานวิจัย นวัตกรรม และแนวทางแก้ไขปัญหา งานอนามัยแม่และเด็กของแต่ละจังหวัด รวม 8 จังหวัด บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรยายวิชาการด้านสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์
 
9 สิงหาคม 2555 , 14:26 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่