อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

  
     อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือ อปม.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการดังกล่าวสนองนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดละ 50 คนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารจำเป็นอย่างยิ่ง การสื่อสารมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมืองเรามีสาเหตุจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจสับสน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านนับเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะสามารถเป็นสื่อกลางนำความเข้าใจจากภาครัฐสู่ประชาชนและเสนอความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนสู่ภาครัฐได้เป็นอย่างดี
การอบรมดังกล่าวจะคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านระดับอำเภอ ระดับจังหวัดไปอบรมเพิ่มเติมระดับสำนัก และศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดสรรเวลาออกอากาศสำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านเหล่านี้ด้วย
 
9 สิงหาคม 2555 , 21:28 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่