เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานีรถไฟ ป้องกันโรคมือเท้าปาก

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานีรถไฟ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ขณะที่แนวโน้มการแพร่ระบาดเริ่มลดลง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะร่วมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ 9 สิงหา Big cleaning Day ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ทำความสะอาดที่บริเวณสถานีรถไฟ รถตู้รับส่ง นักเรียน และรถโดยสารรับจ้าง ป้องกันโรคมือเท้าปาก นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 มีผู้ป่วยจำนวน 3,377 ราย เพศชาย 1,929 ราย เพศหญิง 1,448 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 0-5 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปีตามลำดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือพะเยา มีอัตราการป่วย 131.72 ต่อแสนประชากร รองลงมาจังหวัดเชียงราย 93.7 แสนประชากร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 37.54 ต่อแสนประชากร
ขณะที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลง เทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งการดูแลเป็น 2ส่วน ส่วนของการดูแลของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กป่วย ที่ทางเทศบาลฯดูแลมีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก แล้ว 45 ราย จึงได้กำชับศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งเฝ้าระวังโรค ด้วยการตรวจสอบเด็ก หากมีอาการให้หยุดพัก กำชับให้ล้างมือไม่ต่ำกว่าวันละ 5 ครั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนของเล่นของเด็ก และให้ ทำอาหารที่มีวิตามิน เสริมภูมิต้านทานให้กับเด็ก ส่วนโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ทางเทศบาลไม่ได้รับผิดชอบ ได้จัดอบรม สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด
 
9 สิงหาคม 2555 , 21:30 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่