กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศน์

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและเยาวชน
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศน์ เวทีเสวนาหัวข้อ “ฟังคนคมคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยภูมิปัญญา” ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างแนวคิดให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการดูแลรักษา ดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายองค์ความรู้ไปสู่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ภูมิปัญญาด้าน ดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมจำนวน 15 ท่าน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนจำนวน 300 คน เพื่อนำความรู้จากภูมิปัญญา ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากสารเคมี และสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ ป่าไม้ ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 9-11 สิงหาคม 2555 มีการมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา 3 แห่ง
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:49 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่