ประกาศเจตนารมณ์รวมพลัง ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ปลอดควันบุหรี่

  
     ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องและเยาวชนร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลัง ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ปลอดควันบุหรี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ปลอดควันบุหรี่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสรับรู้พิษภัยบุหรี่และพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายให้เป็นรูปธรรม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างความรู้ความตระหนักเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ จัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากควันบุหรี่ มุ่งเน้นให้เชียงใหม่ปลอดควันบุหรี่ โดยใช้มาตรการหลักคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เคารพสิทธิ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันโดยมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนทุกภาคส่วน ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ปลอดควันบุหรี่
บุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกของยาเสพติด จากข้อมูลพบว่าผู้ติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงร้อละ 95 เริ่มต้นจากบุหรี่ ปัจจุบันทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยปีละกว่า 5 ล้านคน หรือประมาณ 5 วินาทีต่อ 1 คน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน และยังพบนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน อันตรายจากบุหรี่ยังส่งผลให้ผู้ไม่ได้สูบบุหรี่ที่ได้รับควันหรือผู้สูบบุหรี่มือสองได้รับผลกระทบด้วย
 
10 สิงหาคม 2555 , 16:52 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่