จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเปิดโครงการธรรมทัศนาจร ประจำปี 2549 วันที่ 24 สิงหาคมนี้

  
    นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำโครงการธรรมทัศนาจร ประจำปี 2549 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยกิจกรรมการนำเที่ยวชมศาสนสถาน นมัสการพระพุทธรูปที่สำคัญและมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปลุกจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดในครอบครัวและหมู่คณะผู้ร่วมเดินทาง โดยมีกิจกรรมล้อมรักด้วยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยพระธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ
กิจกรรมดังกล่าวนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2549 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 180 คน ใช้รถในการเดินทางจำนวน 45 คัน มีกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม