ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดร่ำเปิงตโปทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัดร่ำเปิง(ตโปทารามและกลุ่มมูลนิธิศรัทธาธรรม) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล เพื่อให้คนที่ปฏิบัติได้นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสติปัฏฐานสูตร 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม ใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 และรำลึกถึงพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ 200 คน เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2555
 
11 สิงหาคม 2555 , 14:43 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่