เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพและนำไปเพิ่มคุณภาพชีวิตในครอบครัว ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานขององค์กรชุมชน สำนักงานแขวงนครพิงค์ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งองค์กรต่างๆที่อยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นองค์กรในชุมชนที่มีความสำคัญและมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถรับรู้ถึงความต้องการในครอบครัว ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากสภาวะการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชาติและส่งผลให้องค์กรชุมชนต่างๆได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มากก็น้อย ทำให้ชุมชนขาดความเข้มแข็งดังนั้นองค์กรชุมชน เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้องค์กรชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริม และที่สำคัญยังทำให้โอกาสชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างแท้จริง งานสวัสดิการสังคมแขวงนครพิงค์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ ปี 2555 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชนให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆได้มีโอกาสพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างยั่งยืน โดยใช้คุณค่าทางภูมิปัญญาและทรัพยากรของท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน การเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่มีการเพิ่มทูนทางสังคม หมายถึง การเกิดผลตามมาเพื่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายในวิชาที่ฝึกอบรมหรือทำให้องค์กรต่างๆในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ และสาธิตการทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา และน้ำพริกปลาย่าง ให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมมีรายได้จากการประกอบอาชีพและนำไปเพิ่มคุณภาพชีวิตในครอบครัว
 
12 สิงหาคม 2555 , 15:16 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่