วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดงานไหว้สาป๋าระมี องค์จักรีภูมิพล เฉลิมพระชนม์ องค์ราชินี

  
     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดงานไหว้สาป๋าระมี องค์จักรีภูมิพล เฉลิมพระชนม์ องค์ราชินี เทิดพระเกียรติ 3 พระองค์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานละครประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “ไหว้สาป๋าระมี องค์จักรีภูมิพล เฉลิมพระชนม์ฯ องค์ราชินี” ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้จัดการแสดง 3 องค์ประกอบด้วย
องค์ที่ 1 บันเทิงเริงระบำ เป็นการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยที่มีความหลากหลาย มาบูรณาการหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน ทั้งดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และคีตศิลป์ องค์ที่ 2 หงส์ผาคาแอ่นฟ้า เป็นการแสดงละครวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาที่สะท้อนให้เห็นถึงคติธรรมทางพุทธศาสนาที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม และองค์ที่ 3 ไหว้สาฝ่าพระบาทรามราชจักรี เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ ตอนสีดาจอมขวัญ ทศกันฑ์หลงผิด ในงานมีการแสดงดนตรีออเครสตรา ร้อยดวงใจไทย-จีน พร้อมศิลปินรับเชิญ
 
13 สิงหาคม 2555 , 17:02 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่