เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาศที่ 2 ปี 2555 ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูง

  
     เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาศที่ 2 ปี 2555 ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ รายงาน เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาศที่ 2 ปี 2555 ซึ่งขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น มาตรการภาษีรถยนต์คันแรกและมาตรการรับจำนำสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว อยู่ในระดับสูง จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต ประกอบกับปริมาณน้ำและสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้วนหน้า การท่องเที่ยว แม้จะชะลอลงตามฤดูกาลแต่ดีกว่าปีก่อน การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการปรับเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี รวมถึงภาวการณ์จ้างงานอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้ลูกจ้างมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน การลงทุนภาคเอกชน ค่อนข้างคึกคัก จากการขยายและเปิดตัวโครงการใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและงบลงทุนในโครงการป้องกันน้ำท่วม การส่งออกขยายตัวดีมาก โดยเฉพาะการค้าชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน เพราะนโยบายการเปิดประเทศของพม่าส่งผลให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคเพิ่มขึ้น แม้สินค้าฟุ่มเฟือยบางกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป แต่คาดว่าจะไม่รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดสำคัญของภาคเหนือไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาอาหารและพลังงาน และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ แนวโน้มในช่วงต่อไปคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของประชาชนที่ขยายตัวดีจากนโยบายเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรสำคัญ การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่เมษายน 2555 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อของประชาชน การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวได้ต่อเนื่อง มีการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หลายโครงการทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ภาวะอากาศและภัยธรรมชาติ ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นและเสี่ยงด้านการเมืองภายในประเทศ โดยนโยบายและการใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
 
14 สิงหาคม 2555 , 16:49 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่