แนวโน้มไอ๊ซ์แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ขณะที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้นทางนำเข้า

  
     แนวโน้มไอ๊ซ์แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ขณะที่ 3 จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย เป็นต้นทางนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน โดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีผู้จัดรายการเกี่ยวกับยาเสพติดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมรับฟัง นางสาวพิชาภัศฐ์ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวถึงสถานการณ์ไอ๊ซ์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่า มีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น โดยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศส่วนใหญ่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน โรงงานผลิตอยู่ในสหภาพพม่า 11 แห่ง ผลิตทั้งยาบ้าและไอ๊ซ์ มีแหล่งพักยานอกประเทศสำคัญคือ ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และอีกหลายหมู่บ้านในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตรงข้ามจังหวัดเชียงราย โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือลักลอบนำเข้ามากที่สุดถึงร้อยละ 81 ของยาเสพติดที่จับได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นยาบ้าร้อยละ 86 ไอ๊ซ์ร้อยละ 78 และเฮโรอีนร้อยละ 96 ปัจจุบันพบว่าการนำเข้าทางจังหวัดเชียงรายมีความถี่เพิ่มขึ้นและปริมาณยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ลักลอบโดยกลุ่มนักค้าจากประเทศเพื่อนบ้านและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ รับช่วงลำเลียงเข้าพื้นที่ส่วนใน จากการสกัดกั้นที่ได้ผล ทำให้เปลี่ยนไปลำเลียงเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน โดยการลักลอบนำเข้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเครือข่าย 3 กลุ่มหลักคือ อิหร่าน แอฟริกัน อินเดียและเนปาล ปัจจุบันมี 79 อำเภอในประเทศไทยที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดของไอ๊ซ์รุนแรง โดยเน้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่ากลุ่มที่เสพไอ๊ซ์จะเป็นกลุ่มคนอายุ 24 ปีลงมา โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นิยมเที่ยวสถานบันเทิงและเคยเสพติยาบ้ามาก่อน
ปี 2554 สามารถจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดและตรวจยึดไอ๊ซ์ได้ 1200 กิโลกรัม โดยยึดได้ในพื้นที่ภาคเหนือ 400 กิโลกรัม พื้นที่ต้นทางคือจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย
 
14 สิงหาคม 2555 , 17:53 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่