คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผย ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการรู้สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง พร้อมส่งชุดลูกเสืออาสาและพลเมืองอาสาลงพื้นที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ณ ชุดาภาสปาแอนด์รีสอร์ท ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเป็นโครงการระดับชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จึงนำมาขยายผล ด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือ กกต. ในโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 120 โรงเรียน อบรมและจัดตั้งแล้ว 80 โรงเรียน จำนวนเกือบ 4 พันคน ขณะนี้ กำลังดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2556 จะดำเนินการให้ครบทั้งระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ให้มีนักเรียนโรงเรียนละ 40 คน เป็นตัวแทนช่วยเหลือในทุกการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการรณรรงค์ ประชาสัมพันธ์และบริการการเลือกตั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในฐานะเยาวชนให้ช่วยเหลือบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีลูกเสืออาสามากที่สุดในประเทศไทย ในอนาคตข้างหน้า ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องเกี่ยวกับการรู้จักสิทธิและเสรีภาพของตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการฝึกอบรมพลเมืองอาสา หมู่บ้านละ 1 คน ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 15 อำเภอ ในปี 2556 จะดำเนินการให้ครบทั้ง 25 อำเภอ ในทุกหมู่บ้าน โดยจะสามารถขับเคลื่อนการทำงานของ กกต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
15 สิงหาคม 2555 , 15:42 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่