เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ต่างดีใจและฝากขอบคุณรัฐบาลที่ส่งมอบ Tablet ให้

  
    เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ต่างดีใจและฝากขอบคุณรัฐบาลที่ส่งมอบ Tablet ให้ เพื่อพัฒนาการศึกษาได้ทัดเทียมกับระดับสากล
ที่สำนักงานเขตการประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมารับมอบ TabLet ตามนโยบายด้านส่งเสริมการศึกษาของรัฐบาล โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานในการมอบ ซึ่งเขตประถมการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นเขตแรกที่มีการส่งมอบ มีโควตา 6,140 เครื่อง มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 สังกัด 43 โรงเรียน คือในพื้นที่อำเภอเมือง ดอยสะเก็ด แม่ออนและสันกำแพง สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏ และสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดการศึกษาพิเศษ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยงวดแรกได้รับ Tablet จำนวน 3,264 เครื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของทั้งหมด ซึ่งเด็ก ๆ ต่างแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทัดเทียมเด็กในประเทศพัฒนาแล้ว
สำหรับการแจก Tablet นี้เป็น 1 ใน 7 นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษาของรัฐบาลเรื่องการเร่งรัดพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เบื้องต้นจะนำครูโรงเรียนละสองคนมาอบรมการใช้และการดูแลรักษาเบื้องต้น ภายใน Tablet บรรจุความรู้ 5 องค์ความรู้ กว่า 300 เรื่อง โดยจะมีการลงทะเบียนรับ โดยคาดว่าจะส่งมอบทั้งหมดถึงมือเด็ก ๆ ภายในเดือนกันยายน 2555
 
15 สิงหาคม 2555 , 15:59 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่