สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดตั้งราชพฤกษ์แชแนล เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 เชียงใหม่และอินเตอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์งานราชพฤกษ์ 2549 ตลอดงาน

  
     นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชาสัมพันธ์งานราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยที่ประชุมมีมติจะจัดราชพฤกษ์แชแนล มีช่องทางเผยแพร่ 3 ช่องทางคือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟ.เอ็ม.98 เมกกะเฮิร์ทซ์ ชื่อราชพฤกษ์แชแนล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ และอินเตอร์เน็ต ทางเวปไซต์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดรายการตั้งแต่เวลา 05.00 น.และปิดสถานีเวลา น. เสนอข่าวทุกชั่วโมงช่วงราชพฤกษ์เบรคกิ้งนิวส์ และมีสรุปข่าวประจำวัน โดยทีมข่าวราชพฤกษ์แชแนล กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะปฏิบัติการตลอดระยะเวลาการจัดงาน บูรณาการทีมข่าวจากสถานีวิทยุในสังกัด 10 สถานี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษด้วย ขณะเดียวกันสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 มีสองส่วนคือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางนั้นจะถ่ายทอดสดสองครั้ง ดำเนินรายการกรองสถานการณ์ จัดทำสกู๊ปข่าว และรายการนิวส์ไลน์ ในส่วนของช่อง 11 เชียงใหม่ จะเผยแพร่ผ่านรายการถนนประชาสัมพันธ์ รายการมองเมืองเหนือ รายการรอบภูมิภาค ถ่ายทอดสดสองครั้ง จัดทำสารคดีสั้น 1 นาที 60 ตอน และจัดทำสปอตโฆษณาเผยแพร่ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่