มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดตั้งพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือ

  
     ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนเฉพาะทาง ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยพัฒนา นาโนเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม อันจะยังประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ ศ.ดร.วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยในอนาคตจะมีเครือข่าย 12 แห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสำคัญ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน AIT เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีนาโนนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและจะยิ่งทวีความสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจชาติในอนาคต ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่า จากการที่เทคโนโลยีนาโนเข้ามามีบทบาทสำคัญ เช่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ในอนาคตจะส่งเสริมการวิจัยผลิตระบบส่งยาเพื่อต้านโรคมะเร็ง อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ขณะนี้พบว่าเทคโนโลยีนาโนได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างมากเพราะได้ประจักษ์ชัดในคุณภาพ แม้ว่าผลิตผลนาโนจะมีราคาแพงกว่าสินค้าในท้องตลาดถึงร้อยละ 30 ก็ตาม
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่