สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เร่งหารูปแบบการสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในชุมชน โดยจะทดลองพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชน ก่อนจะขยายผลในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

  
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทาง รูปแบบการสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้เพื่อร่วมหาแนวทางรูปแบบสร้างชุมชนโดยใช้ฐานความรู้สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ดี นายครรชิต พุทธโกษา ผู้อำนวยการภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาเท่าที่ควร ที่ผ่านมาเคยใช้แรงงานราคาถูกกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง แต่ปัจจุบันพบว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าแรงงานไทย ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาตินับวันจะหมดสิ้นไป หากไม่กลับมาสร้างสังคมโดยใช้ความรู้เป็นฐานก็จะอยู่ในโลกลำบากขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวหลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะดำเนินการในชุมชนฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มชนบท เพื่อรับทราบปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุนในจุดที่ประชาชนต้องการ หลังจากนี้จะเลือกพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชนในประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในชุมชน สำหรับพื้นที่นำร่องนั้นได้กำหนดคร่าว ๆ ว่าอาจจะเป็นพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนได้มีการควบคุมศรัตรูส้มโอโดยชีววิธีเพื่อส่งขายให้ประเทศในกลุ่ม อียู. นอกจากนั้นอาจจะเป็นโครงการลูกพระดาบส ที่จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อื่น ๆ ตามสมควร หลังจากนั้นจะขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่