สำนักนายกรัฐมนตรีเร่งปรับปรุงข้อมูลถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณในทุกพื้นที่ของประเทศ ตั้งเป้าต้นปี 2550 ข้อมูลทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์

  
     สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณ ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปัญญา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาฐานข้อมูลที่ใช้ในภาคราชการยังไม่สมบูรณ์ร้อยละ 10 ทั้งนี้เกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่นตามความจำเป็นเร่งด่วนและการบริหารประเทศ สำหรับโครงการดังกล่าวหลังจากนี้จะเร่งสำรวจในทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดว่าต้นปี 2550 ข้อฐานข้อมูลต่าง ๆ จะเสร็จสมบูรณ์ที่สุดเพื่อการบริหารประเทศและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่