คณะศรัทธาสาธุชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมจัดพิธีต้อนรับพระบรมราชโองการ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสตรา เรื่อง ยกวัดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นพระอารามหลวง

  
     เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมจัดพิธีต้อนรับพระบรมราชโองการ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสตรา เรื่อง ยกวัดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นพระอารามหลวง
พระเดชพระคุณ พระโพธิรังสี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด รักษาการเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ คณะศรัทธา จัดพิธีต้อนรับพระบรมราชโองการ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสตรา เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่แผ่นดินได้ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่129 ตอนที่ 71 ง หน้า 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ประกาศยกวันราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภายในพิธีมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมอ่านพระบรมราชโองการ
พระอารามหลวง แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ พระอารามหลวงชั้นเอก คือ วัดที่มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานสำคัญ มี 4 ระดับ คือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร วรวิหาร และพระอารามหลวงชั้นตรี ได้แก่ วัดประจำหัวเมือง หรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรอง มี 3 ระดับ คือ ชนิดราชวรวิหาร วรวิหาร ชนิดสามัญ คือ ไม่มีสร้อยนามต่อท้าย
 
24 สิงหาคม 2555 , 18:42 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่