รับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ปีนี้ตั้งเป้าติดตั้งอีก 832 หมู่บ้านทั่วประเทศ

  
     กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปไปดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้ตั้งเป้าติดตั้งอีก 832 หมู่บ้านทั่วประเทศ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชน โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำและกิจการค้าร่วม SSEV ทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยอันเนื่องมาจากน้ำหลาก อย่างฉับพลันและดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ในบริเวณพื้นที่ราบสูงติดกับภูเขา มาตรการที่จะสามารถลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก็ด้วย การติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Early Warning System ซึ่งเป็นระบบในหลักการง่ายๆ โดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝนหรือระดับน้ำท่า พร้อมทั้งหาความสำคัญของข้อมูลปริมาณน้ำฝน กับเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดความเสียหายได้ กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัย ปี 2548-2555 ติดตั้งแล้ว 852 สถานี ควบคุมพื้นที่เสี่ยงภัย 2,385 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2555-2559 ให้ครอบคลุม 4,427 หมู่บ้าน ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก เฉพาะปี 2555 จะติดตั้ง 382 หมู่บ้าน การประชุมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกและกำหนดตำแหน่งสถานีเตือนภัย จัดลำดับความสำคัญของหมู่บ้านและรูปแบบสถานีเตือนภัย ซึ่งระบบเตือนภัยจะได้ประโยชน์ทั้งการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากปีนี้ 243 แห่ง ขณะนี้ระบบเตือนภัยทำงานและสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเตือนภัยประชาชนได้ผลเป็นอย่างดี
 
28 สิงหาคม 2555 , 12:06 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่