ศาลปกครองเชียงใหม่ จัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาและขยายตัวของเมืองกับผลต่อสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบหรือโอกาส?

  
     เวทีสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาและขยายตัวของเมืองกับผลต่อสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบหรือโอกาส? เวทีที่เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัจจุบัน คดีในอำนาจศาลปกครองเชียงใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม มีกว่า 60 เรื่อง
ศาลปกครองเชียงใหม่ จัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาและขยายตัวของเมืองกับผลต่อสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบหรือโอกาส? ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองให้แก่ประชาชนในเขตอำนาจศาลปกครองเชียงใหม่(สิ่งแวดล้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดร.อนันต์ วรรณพานิชย์ รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีจำนวนคดีในอำนาจศาลปกครองเชียงใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 17 คดี และกำลังอยู่ระหว่างการรับเรื่องอีก 45 คดี รวม 62 คดี แม้จะมีคดีไม่มาก แต่มีจำนวนผู้ฟ้องมาก เนื่องจาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบกับสังคม ชุมชน และคนหลายกลุ่ม การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อ ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ กฎหมายผังเมือง ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน เวทีสาธารณะเช่นนี้ จะทำให้หลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
สำหรับหลายคดีที่มีการฟ้องร้องส่วนใหญ่ครอบคลุม เรื่อง การรุกล้ำลำน้ำ ป่า ที่ดิน ปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน ในส่วนของศาลปกครองเชียงใหม่ ดำเนินการครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี
 
28 สิงหาคม 2555 , 18:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่