จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน เยี่ยมบ้านแม่ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

  
     มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 800 คน พร้อมกล่าวคำปณิธานร่วมกัน เพื่อสร้างพลังแผ่นดิน จัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน เยี่ยมบ้านแม่ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิด และนำกล่าวถวายปณิธานความจงรักภักดีของมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน เป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือ จำนวน 800 คน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัด นิทรรศการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน การลงนามถวายพระพร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้ กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร สำนัก งาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของ คนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแนวความคิด คือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือน กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆในการทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวน การพัฒนา
 
28 สิงหาคม 2555 , 18:23 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่