ผู้นำสตรีชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

  
    ผู้นำสตรีชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัจจุบันสังคมยอมรับความสามารถของสตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักส่งเสริมพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเห็นความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี โดยการตัดสินใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เป็นเครือข่ายนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้สตรีในท้องถิ่น เป็นแกนนำในการรณรงค์ให้ประชาชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนให้สตรีสมัครรับเลือกตั้งในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างหญิงชาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันสังคมให้การยอมรับบทบาทสตรีมากขึ้น จากความละเอียดอ่อน รอบคอบในการตัดสินใจ ความประนีประนอม จึงอยากให้สตรีเห็นความสำคัญของการเข้ามารับใช้สังคมด้วยการเข้ามามีบทบาททางการเมือง โดยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติของสตรีไทย
การอบรมดังกล่าวมีตัวแทนสตรี ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกว่า 100 คน ทั้งหมดจะเป็นแกนนำเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปรณรงค์ สร้างค่านิยมทางการเมืองให้สตรีในพื้นที่หันมาสนใจรับใช้สังคมทางการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติต่อไป
 
29 สิงหาคม 2555 , 14:54 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่