ตัวแทนหลายจากหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นเรื่องแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง

  
    ตัวแทนหลายจากหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นเรื่องแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษเรื่องความเป็นไปได้ของจังหวัดจัดการตนเองในมุมมองของผู้นำชุมชน ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยแนวคิดที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 716 ปี มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีอัตลักษณ์ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณี มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีความหลากหลาย มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการรักษาสมดุล ทั้งด้านวัฒนธรรมและการเมือง มีการวางแผนชุมชนของตนเองด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง อย่างไรก็ดี กระแสความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชียหรือโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ จึงเกิดแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาใหม่ เป็นการพัฒนาสังคมโดยมีรากฐานชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ให้ทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับบริบททางสังคม ภายใต้รากฐานความเป็นสังคม ชุมชนไทยที่เทียบเคียงนานาประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจะเป็นจังหวัดจัดการตนเองต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนจะดำเนินการ ซึ่งข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรมส่งเงินเข้ารัฐปีละหลายหมื่นล้าน แต่ได้รับการจัดสรรกลับมาน้อยกว่าจำนวนที่ส่งไป จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเงินเข้ารัฐปีละ 8 พันล้านบาท และได้รับการจัดสรรเฉลี่ยกว่า 3 หมื่นล้านบาท เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ขณะที่ปัจจุบันมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่แล้ว จึงควรศึกษาให้ดี
ในการสัมมนาดังกล่าวยังมี การอภิปรายศึกษาความเป็นไปได้แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายชำนาญ จันทร์เรือง ผู้ยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายปัณรส บัวคลี่ สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
29 สิงหาคม 2555 , 15:49 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่