ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ด้านการจัดระเบียบสังคม

  
     ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 ด้านการจัดระเบียบสังคมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ในห้วงเดือนสิงหาคม 2555 สั่งปิดสถานประกอบการไปแล้ว 7 แห่ง
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังข้อมูลจากฝ่ายปกครองด้านการจัดระเบียบสังคมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ในห้วงเดือนสิงหาคม 2555 ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555 หน่วยปฏิบัติการมีการออกตรวจตรา ทั้งสิ้น กว่า 300 แห่ง พบการกระทำผิด ในร้านอาหาร 46 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 1 แห่ง และร้านเกม อินเตอร์เน็ต 3 แห่ง พบฐานความผิดตามพระราบัญญัติสุราฯ จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต 44 แห่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจพบร้านจำหน่ายสุรา อาหาร มีการกระทำผิด 14 แห่ง เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสุรา 5 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใช้อำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 สั่งปิด ครั้งที่ 1 กำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – กันยายน 2555 จำนวน 7 แห่ง มีการจับกุมผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติยาเสพติด จำนวน 611 คน เป็นผู้เสพกว่า 300 คน
ด้านการจัดระเบียบสังคมในมิติเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมออกตรวจตรวจสถานบันเทิงเป้าหมาย ขณะตรวจไม่พบการกระทำผิด จึงได้แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และห้ามพนักงานออกมานั่งหน้าร้าน ไม่เกิน 2 คน และต้องแต่งกายสุภาพ
 
29 สิงหาคม 2555 , 18:38 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่